Основні напрями діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

Автор: autor  |  06 Січ 2016 | розділ: Без категорії, Новини

Профспілка працівників освіти і науки України -­­ найчисельніше галузеве Всеукраїнське громадське об’єднання працівників освіти і науки, молоді, яка навчається, з активною громадянською позицією і переконаннями, здатне конструктивно, наполегливо відстоювати трудові права, соціально-економічні, духовні інтереси членів Профспілки, використовуючи різноманітні форми і методи роботи та визнаючи найбільш перспективним і конструктивним видом соціального партнерства переговорний процес.

Профспілка працівників освіти і науки України для досягнення своєї мети щодо здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки забезпечуватиме свою діяльність на принципах:

єдності, солідарності, незалежності, демократичності, відкритості, гласності та прозорості діяльності;

конструктивності та взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

добровільності та прийняття реальних зобов’язань;

взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; 

пріоритету узгоджувальних процедур;

обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;

відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.

Профспілка працівників освіти і науки України буде спрямовувати свою діяльність на:

представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

захист трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників навчальних закладів та установ освіти і науки, підвищення престижу педагогічної праці, професійного рівня педагогів;

здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю,  правовий захист членів Профспілки;

захист соціально-економічних прав та інтересів здобувачів вищої освіти та учнівської молоді;

захист духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, їхніх сімей;

розвиток співпраці з іншими профспілками, посилення міжнародного співробітництва;

організаційне та фінансове зміцнення, інформаційне забезпечення;

сприяння отриманню якісної освіти, розвитку навчальних закладів.

Представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки буде забезпечуватися шляхом:

 співпраці профспілкових органів Верховною Радою України, народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на етапі розробки проектів нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних інтересів членів Профспілки, а також під час їх удосконалення та реалізації чинних норм;

взаємодії з Федерацією профспілок України, її членськими організаціями, іншими профспілками та їх об’єднаннями;

взаємодії з політичними партіями, громадськими рухами та об’єднаннями, діяльність яких не суперечить меті і завданням Профспілки;

співпраці з Національною службою посередництва та примирення;

участі в роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спільного представницького органу об’єднань профспілок;

співпраці з Державною службою України з питань праці;

укладання Галузевої угоди, регіональних галузевих угод і колективних договорів, здійснення контролю за їх виконанням;

співпраці з керівниками навчальних закладів та установ освіти.

Профспілка з урахуванням думки спілчан залишає за собою право проведення колективних дій протесту в рамках законодавства України.

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, підвищення престижу педагогічної праці, професійного рівня педагогів забезпечуватиметься шляхом:

 недопущення звуження державних гарантій на здобуття освіти, закріплених статтею 53 Конституції України, фінансового забезпечення освітньої галузі, рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів та установ освіти порівняно з передбаченими статтями 61 та 57 Закону України «Про освіту»;

відстоювання реалізації законодавчих гарантій щодо фінансування освіти і науки в обсягах відповідно до норм статті 61 Закону України «Про освіту», статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», статей  71 та 72 Закону України «Про вищу освіту»;

відстоювання трудових прав науково-педагогічних, педагогічних, інших категорій працівників освіти, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», а також Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Кодексом законів про працю України, «Про оплату праці», Коаліційною угодою;

підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників, їх професійного рівня, як одного з головних чинників якості надання освітніх послуг, недопущення дискримінації працівників навчальних закладів та установ освіти за віковими та іншими ознаками;

сприяння поліпшенню якості кадрового потенціалу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, реалізації в Україні рекомендацій ЮНЕСКО 1966 і 1997 років щодо статусу  педагогічних працівників, викладачів вищої школи;

ініціювання вирішення проблем професійного становлення, соціально-економічної та правової підтримки молодих спеціалістів, сприяння їх розв’язанню;

вжиття заходів для реалізації права педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників на періодичне підвищення кваліфікації, розширення її форм, збереження законодавчо встановленого порядку фінансування перепідготовки педагогічних кадрів за рахунок бюджетних асигнувань і забезпечення встановлених відповідних гарантій працівникам;

співпраці з органами управління освітою, керівниками навчальних закладів із питань удосконалення механізмів атестації педагогічних працівників, дотримання принципу соціальної справедливості під час атестації;

сприяння розширенню матеріального та морального заохочення працівників з метою залучення у сферу освіти висококваліфікованих спеціалістів;

продовження роботи щодо збереження передбачених законодавством житлово-побутових гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерам з їх числа, та забезпечення їх реалізації;

співпраці з органами влади щодо визначення та реалізації шляхів забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників доступним житлом, встановлення системи пільг і гарантій працівникам освіти щодо надання житла (іпотечне кредитування, пільгові кредити, безповоротні субсидії на будівництво та придбання житла);

продовження роботи щодо збереження порядку призначення педагогічним працівникам пенсій за вислугу років, запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80-90 відсотків заробітної плати;

відстоювання встановлення розміру мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії на рівні об’єктивно розрахованого прожиткового мінімуму для працездатної особи.

 Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю,  правовий захист членів Профспілки забезпечуватиметься шляхом:

 здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в навчальних закладах та установах освіти і науки та вжиття заходів для усунення виявлених порушень, зокрема в умовах проведення реформи децентралізації влади та оптимізації мережі закладів освіти;

застосовування практики представництва та захисту прав працівників галузі з питань трудового законодавства та оплати праці в національних судових установах усіх рівнів та в міжнародних судових інстанціях;

надання безоплатної правової допомоги членам Профспілки та представництво їх інтересів у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, сприяння використанню колективних трудових спорів як ефективного механізму захисту прав та інтересів працівників;

ініціювання створення спеціалізованих трудових судів європейського зразка за участі представників від профспілкової сторони з метою спрощення процедур вирішення трудових спорів і розширення можливостей для вирішення конфліктів із питань порушення трудового законодавства при розгляді індивідуальних спорів між працівником і роботодавцем;

вдосконалення законодавства для спрощення процедур вирішення спорів і розширення можливостей для вирішення конфліктів із питань порушення трудового законодавства та норм колективних договорів і угод у судовому порядку;

протидії порушенню трудового законодавства, обмеженню трудових прав та інтересів працівників освіти, гарантій щодо матеріального забезпечення;

забезпечення контролю за дотриманням у навчальних закладах та установах освіти, науки законодавства з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, безпечною експлуатацією будівель і споруд навчальних закладів, установ освіти, науки, гуртожитків;

відстоювання прав на забезпечення фінансування цільових профілактичних заходів з охорони праці у навчальних закладах освіти і установах освіти;

відстоювання реалізації вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» щодо введення до штатного розпису навчальних закладів з кількістю працівників 50 і більше осіб посади спеціаліста служби охорони праці, а також створення кабінетів охорони праці і безпеки життєдіяльності при закладах післядипломної педагогічної освіти та опорних навчальних закладах.

 Здійснення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та учнівської молоді  забезпечуватиметься шляхом:

 відстоювання реалізації норм Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення студентам розміру мінімальної ординарної академічної стипендії не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, її індексації;

дотримання прав на забезпечення адресної соціальної підтримки студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, з малозабезпечених сімей та інших категорій студентів та учнів, які потребують державної підтримки;

відстоювання права на створення належних житлових, соціально-побутових умов особам, які навчаються, забезпечення їх житлом;

сприяння отриманню студентами та учнями, які проживають у гуртожитках навчальних закладів, субсидій на відшкодування витрат за спожиті житлово-комунальні послуги;

реалізації прав на забезпечення пільговим проїздом залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом, користування об’єктами культури, фізкультури та спорту, передбачених Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

відстоювання прав студентів, які навчаються за державним замовленням, на отримання документів про вищу освіту державного зразка, що виготовлятимуться за рахунок коштів державного бюджету;

продовження роботи щодо надання одноразової адресної допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати молодим працівникам дошкільних та інших типів навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників;

вирішення проблеми вторинної зайнятості студентів, їх працевлаштування та адаптації на ринку праці;

вжиття заходів для збереження та розвитку мережі санаторіїв-профілакторіїв, спортивно-оздоровчих баз, таборів, поліклінік, студентських клубів вищих навчальних закладів, інших об’єктів культури, фізкультури і спорту;

сприяння забезпеченню і реалізації права учасників освітнього процесу на академічну мобільність згідно з основними принципами Спільної декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», якісного навчання за програмами академічної мобільності, мовного та наукового стажування;

продовження роботи щодо прискорення реалізації  норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

 Захист духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, а також їхніх сімей здійснюватиметься шляхом:

 посилення роботи щодо забезпечення реалізації положень ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування установами, закладами та організаціями освіти профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення раціонального їх використання;

рекомендацій щодо включення до Галузевої угоди, угод нижчого рівня і колективних договорів положень щодо державної підтримки та економічного стимулювання діяльності соціально-культурних об’єктів освітньої сфери;

вжиття заходів для збереження та зміцнення матеріально-технічної бази, недопущення закриття або перепрофілювання культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів системи освіти, розробки спільно з Міністерством освіти і науки України заходів, спрямованих на вдосконалення їх діяльності, забезпечення юридичного оформлення права на майно, що знаходиться у власності профспілкових організацій;

забезпечення можливості оздоровлення членів Профспілки та їх дітей в санаторно-курортних, санаторно-оздоровчих, оздоровчих, зокрема в дитячих закладах за рахунок профспілкових коштів, залучення для цих цілей коштів роботодавців, місцевих бюджетів, спонсорів та благодійних організацій;

посилення роботи з забезпечення часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв установ та закладів освіти за рахунок коштів Фонду соціального страхування та оздоровлення застрахованих осіб та членів їхніх сімей;

проведення інформаційної роботи серед членів Профспілки щодо прав і гарантій у сфері загальнообов’язкового соціального страхування та пенсійного забезпечення;

проведення оглядів самодіяльної художньої творчості, спортивних змагань, спартакіад, оглядів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей;

ініціювання прийняття регіональних програм, спрямованих на забезпечення необхідних умов для відпочинку, організації дозвілля працівників освіти, студентської молоді, фінансову підтримку культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів, колективів художньої творчості, спортивних команд.

  Розвиток співпраці з іншими профспілками, посилення міжнародного співробітництва здійснюватиметься шляхом:

 розвитку на паритетних засадах взаємовідносин з Федерацією профспілок України, всеукраїнськими галузевими та іншими профспілками, взаємодії з ними при проведенні спільних заходів, спрямованих на соціальний захист членів Профспілки;

забезпечення представництва і захисту інтересів членів Профспілки в міжнародних організаціях – Міжнародній Організації Праці (МОП), ЮНЕСКО, Світовому банку, Світовій організації торгівлі (СОТ) та забезпечення представництва у заходах, які проводять ці організації;

взаємодії з Інтернаціоналом освіти і Європейським комітетом профспілок освіти;

участі у міжнародних форумах, навчальних семінарах для отримання новітньої інформації про тенденції розвитку освіти за кордоном та міжнародного профспілкового руху;

налагодження та розвитку прямих зв’язків між профспілковими організаціями закладів освіти України і зарубіжних країн;

організації навчання профспілкового активу за участю представників Інтернаціоналу освіти і Європейського комітету профспілок освіти та їх членських організацій;

участі у міжнародних акціях солідарності щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі, підвищення їх соціального статусу;

вивчення  досвіду роботи профспілок освітян інших країн, особливостей функціонування систем освіти та наслідки їх реформування в зарубіжних країнах для використання в роботі організаційних ланок Профспілки різних рівнів.

Організаційне та фінансове зміцнення, інформаційне забезпечення здійснюватиметься шляхом:

 формування усвідомленого профспілкового членства, високого рівня правової культури членів Профспілки, консолідації їхніх зусиль щодо захисту своїх прав та інтересів;

формування позитивного іміджу Профспілки, забезпечення на цій основі зростання мотивації профспілкового членства;

удосконалення нормативної бази внутрішньоспілкової роботи для забезпечення ефективної діяльності Профспілки, розмежування повноважень між виборними профспілковими органами різних рівнів;

розвитку демократичних засад у діяльності організаційних ланок, колегіальності та гласності, системи відкритого оцінювання діяльності виборних профспілкових органів і керівників профспілкових організацій усіх рівнів;

забезпечення внутрішньоспілкової дисципліни, підвищення результативності виконання рішень виборних профспілкових органів, дотримання статутних вимог;

збереження цілісності, забезпечення єдності та солідарних дій організаційних ланок Профспілки, розмежування їх повноважень;

використання сучасних технічних засобів та відповідного програмного забезпечення для підвищення ефективності обліку профспілкового членства, внутрішньої профспілкової статистики і навчання профспілкового активу;

зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності Профспілки, підвищення ролі профспілкових зборів як фактору створення сприятливого мотиваційного середовища в Профспілці;

забезпечення нормативно-методичних, організаційно-кадрових і інформаційно-комунікативних умов для зміцнення районних (міських) організацій та відновлення діяльності організаційних ланок галузевої Профспілки в районах і містах, що втратили зв’язок з Профспілкою;

здійснення цілеспрямованої кадрової політики шляхом формування резерву профспілкових кадрів на всіх рівнях, гармонійного поєднання у виборних органах досвідчених і молодих працівників, забезпечення системи навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу у вищих навчальних закладах Профспілки, на постійно діючих семінарах, у школах профспілкового активу тощо;

безумовного забезпечення дотримання профспілковими органами всіх рівнів статутних вимог щодо своєчасного і повного відрахування членських внесків та ефективного їх використання, активізації роботи Контрольно-ревізійної комісії Профспілки в цьому напрямі;

вдосконалення системи морального і матеріального заохочення та стимулювання профспілкових працівників та активістів, підвищення ролі чинних профспілкових нагород;

збереження, розвитку та ефективного використання власного майна і підвищення результативності діяльності створених за участю Профспілки підприємств;

 вдосконалення системи оперативного інформування виборних органів усіх рівнів, членів Профспілки, широкого використання можливостей Інтернет, новітніх технологій зв’язку, впровадження «хмарних» технологій;

вдосконалення роботи сайту ЦК Профспілки та сайтів організаційних ланок із використанням соціальних комунікаційних модульних систем;

поширення Інтернет-представництва в організаційних ланках Профспілки, інтеграції в соціальні мережі;

продовження співпраці з засобами масової інформації, друкованими та Інтернет-виданнями, радіо, телебаченням;

поширення кращого досвіду інформаційної роботи організаційних ланок Профспілки;

підвищення рівня інформаційної культури членів Профспілки.

 Сприяння отриманню якісної освіти, розвитку навчальних закладів здійснюватиметься шляхом:

 вжиття заходів  щодо реалізації та захисту конституційного права громадян на освіту, забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, зростання інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості;

ініціювання змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах;

удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях та створення умов для освіти впродовж життя;

удосконалення нормативно-правової бази освіти, що передбачає модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників;

сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших фахівців, досягненню високого рівня педагогічної освіти,

підтримання зусиль органів державної влади, роботодавців, громадських організацій, спрямованих на створення належних умов праці педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників галузі, а також  навчання здобувачів вищої освіти, учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика